Fairmont Education Group

Fairmont UTP Brochure 2020 Vietnamese

Issue link: http://fairmont.uberflip.com/i/1184164

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 39

THƯ HIỆU TRƯỞNG 02 VÌ SAO CHỌN FAIRMONT PRIVATE SCHOOLS? 03 CUỘC SỐNG Ở CALIFORNIA 04 CÁC TIỆN NGHI HỌC TẬP 06 MẪU GIÁO - LỚP 5 07 TRUNG HỌC CƠ SỞ 08 PHỔ THÔNG TRUNG HỌC 10 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP 2019 11 CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ 14 NĂM HỌC DỰ BỊ 15 VÀO THẲNG 16 CÁC MÔN HỌC 17 CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT NÂNG CAO 18 CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ 20 TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO / AN NINH MẠNG 21 TOÁN NÂNG CAO 22 TRUNG HỌC QUỐC TẾ 23 TƯ VẤN HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC 24 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG 26 ĂN UỐNG 27 LỢI ÍC H CỦA C H ƯƠN G T R Ì N H LƯU TRÚ VỚI FAIRMONT 28 Ở NỘI TRÚ 30 Ở BẢN XỨ 31 CÁC LỰA CHỌN LỘ TRÌNH HỌC 32 CÁC LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ở FAIRMONT 33 CÁCH THỨC NỘP ĐƠN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 34 CHI PHÍ 35 1

Articles in this issue

view archives of Fairmont Education Group - Fairmont UTP Brochure 2020 Vietnamese